Ajuntament de Bagà

Escut Ajuntament de Bagà
 • ES
 • EN
 • FR
 • DE
 • MIDA DEL TEXT        

Alta en el padró d’habitants del municipi

Aquest tràmit permet inscriure’s al Padró Municipal d’Habitants, que és un registre administratiu on consten les persones que resideixen al municipi. Totes les persones que fixin el seu domicili al municipi han d’inscriure’s al Padró Municipal d’Habitants.


L'alta al padró, s'ha de realitzar en els supòsits de naixement o de canvi de domicili (per a persones procedents d'altres municipis de l'estat espanyol o de l'estranger).


Informació compementària:

En el cas de les altes al padró per naixement, la inscripció al padró municipal es realitza d'ofici, és a dir, es fa automàticament un cop s'ha inscrit el nadó al Registre Civil.


En el cas que el vostre fill o filla no hagi nascut a la població on esteu empadronats heu d'adreçar-vos al vostre Ajuntament amb el llibre de família.


Els menors no emancipats i els majors d’edat incapacitats tindran el mateix veïnatge que els seus pares que en tinguin la guàrdia i custòdia o, en el seu defecte, dels seus representants legals a excepció feta de que aquests n’autoritzin la residència en un altre municipi.


QUI HO POT DEMANAR

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

QUAN ES POT DEMANAR

Durant tot l’any

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

de 4 o 5 dies

NORMATIVA

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
Llei 13/1989, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d' 11 de juliol.
Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social i modificacions de la Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre.


Com iniciar el tràmit


Presencial

OBSERVACIONS

Anar a les oficines de l’ajuntament amb la documentació necessària per tal de donar-vos d’alta al padró d’habitants

ON ES FA

Oficina d’Atenció al Ciutadà

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Els documents a aportar en tots els casos són:

 • Original del document d'identitat (DNI, targeta d'identitat dels estats membres de la Unió Europea, Passaport o NIE).
 • Algun dels documents següents acreditatius de l'habitatge: Escriptures de l'habitatge (o sentència d'usdefruit o acceptació escriptura d'herència); contracte de lloguer vigent; còpia pagament de l'IBI; o factura actual de la companyia de la llum, aigua o gas o contractes actuals dels serveis, a nom de la persona sol·licitant de l'empadronament.
  - En cas d'empadronar-se en una fonda, hotel o allotjament col·lectiu, cal un document original amb el segell del centre o equipament.
  - En casos de menors i gent gran que viuen en residències: document d'identificació original de l'interessat/da, el de la persona declarant i el document del centre.

En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:


Persones de la Unió Europea:

 • Certificat d'Inscripció en el Registre Central d'Estrangers com a ciutadà de la UE.

 Menors

 • Llibre de família, o certificat de naixement, DNI, NIE, o passaports originals.
 • En cas que els menors s'empadronin amb només un dels progenitors, cal, a més per ordre de preferència:
      - Autorització signada pel progenitor que no s'empadrona.
      - Resolució judicial de la custòdia del menor o conveni regulador de la separació.
  En cas que el menor s'empadroni amb un major d'edat que no sigui ni pare ni mare:
      - Autorització dels dos progenitors, o bé sentència de tutela, acolliment, etc., o informe social.


Butlletí digital

Vols rebre els titulars, l’agenda d’activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA

Ajuntament de Bagà
Plaça de Catalunya, 7 bis
08695 Bagà
Telèfon 938 244 013
baga@diba.cat

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona