Ajuntament de Bagà

Escut Ajuntament de Bagà
  • ES
  • EN
  • FR
  • DE
  • MIDA DEL TEXT        

Comunicació prèvia d'obertura

Per a activitats de baix risc, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica

Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei de simplificació, (veure columna corresponent a “Comunicació prèvia” a la taula tècnica adjunta) i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

En el cas que de presentar la modalitat de “canvi de titularitat” no serà necessari adjuntar de nou la documentació tècnica associada.


QUI HO POT DEMANAR

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

QUAN ES POT DEMANAR

Es pot presentar en qualsevol moment.

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

Les comunicacions prèvies presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

OBLIGACIONS ECONÒMIQUES

La taxa estableixi l’ordenança fiscal.

NORMATIVA

Llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.


Com iniciar el tràmit


Internet

OBSERVACIONS

Cal que empleneu la sol·licitud. És necessari disposar de certificat digital o bé codi d’identificació de CAT365

https://tramits.seu.cat/absis/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=107&FIL_WTXIDTRAM=acbb09265b434fa79d0bc41124d2e400&INF_WTXNOMTAB=FCOMPROBE&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=FCOMPROBE&INF_WTXNOMTRA=Comun

Presencial

OBSERVACIONS

La comunicació prèvia d’obertura es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal•lacions necessàries per dur-la a terme.

ON ES FA

Oficina d’Atenció al Ciutadà

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

1.Comunicació prèvia d’obertura d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

• Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

• Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic

• Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.

2. Projecte tècnic signat per un tècnic competent.

3. Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat, d’acord amb el projecte presentat.

4. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).

5. Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.

6. Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.

 7. Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d’activitats, columna “Informe previ en matèria d’incendis”)

 
Impresos del tràmit

Formulari de Comunicació prèvia d’oberturaButlletí digital

Vols rebre els titulars, l’agenda d’activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA

Ajuntament de Bagà
Plaça de Catalunya, 7 bis
08695 Bagà
Telèfon 938 244 013
baga@diba.cat

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona