Ajuntament de Bagà

Escut Ajuntament de Bagà
  • ES
  • EN
  • FR
  • DE
  • MIDA DEL TEXT        

Declaració responsable d'obertura

Per a activitats innòcues, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica

Mitjançant la Declaració responsable d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei de simplificació (vegeu columna corresponent a “Declaració responsable” de la taula tècnica), i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.


QUI HO POT DEMANAR

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

QUAN ES POT DEMANAR

Es pot presentar en qualsevol moment.

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

Les declaracions responsables presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

OBLIGACIONS ECONÒMIQUES

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

NORMATIVA

• Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.


Com iniciar el tràmit


Internet

OBSERVACIONS

Cal que empleneu la sol·licitud. És necessari disposar de certificat digital o bé codi d’identificació de CAT365

https://tramits.seu.cat/absis/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=107&FIL_WTXIDTRAM=8b4480882a1a497ea49a3d75f678323a&INF_WTXNOMTAB=FDECRESOB&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=FDECRESOB&INF_WTXNOMTRA=Decla

Presencial

OBSERVACIONS

La Declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal•lacions necessàries per dur-la a terme.

ON ES FA

Oficina d’Atenció al Ciutadà

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Declaració responsable d’acord amb el model normalitzat. S’haurà de declarar responsablement:

• Que l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l'activitat.

• Que es disposa d’un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal•lació o establiment.

• Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic.

• Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol•licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

• Que les dades consignades a la declaració són certes.

 
Impresos del tràmit

Formulari declaració responsable d’obertura.Butlletí digital

Vols rebre els titulars, l’agenda d’activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA

Ajuntament de Bagà
Plaça de Catalunya, 7 bis
08695 Bagà
Telèfon 938 244 013
baga@diba.cat

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona