Ajuntament de Bagà

Escut Ajuntament de Bagà
 • ES
 • EN
 • FR
 • DE
 • MIDA DEL TEXT        

Llicència d'obres d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja existents.

Aquest tràmit permet sol·licitar la  llicència urbanística per a obres d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja existents que suposin alterar la configuració arquitectònica dels edificis (volumetria, composició exterior, característiques constructives o estructurals); així com els canvis d’ús.


Més informació:

Cal una llicència d’obres majors per a les següents actuacions:
    - construccions de nova planta
    - ampliació d’edificis existents
    - rehabilitacions i reformes integrals
    - canvi d’ús
    - obres que comportin incrementar el nombre d’habitatges
    - moviments de terres, llevat que es tracti de mers treballs de jardineria en els quals no s’alteri en més d’un metre el nivell de les terres ni tingui conseqüències sobre la situació de la     planta baixa de les possibles edificacions.


El tràmit pas a pas:

1. Empleneu l'imprès de sol·licitud i adjunteu els documents indicats.
2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes per la gestió de la vostra sol·licitud.
3. L'àmbit corresponent procedirà a resoldre la vostra sol·licitud i traslladar-vos la resolució al domicili que hagueu indicat als efectes de notificacions.


QUI HO POT DEMANAR

Tothom

QUAN ES POT DEMANAR

Durant tot l’any

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

NORMATIVA

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
Llei 13/1989, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.


Com iniciar el tràmit


Presencial

OBSERVACIONS

Descarregueu, ompliu i imprimiu la instància disponible en el paràgraf “Documents a presentar”. En l’imprès hi haurà de constar totes les dades del sol·licitant i l’haurà de presentar al registre de l’ajuntament conjuntament amb la resta de documentació.

ON ES FA

Oficina d’Atenció al Ciutadà

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Cal acompanyar la instància amb la següent documentació:

 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Dos exemplars de projecte tècnic visat pel corresponent Col·legi Professional.
 • Full de nomenament del contractista o, si no n'hi ha, full provisional del Gremi de la Construcció, el qual haurà de ser substituït pel full definitiu abans d'iniciar-se l'obra.
 • Full del programa de control de qualitat visat.
 • Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge.
 • Full d'assumeix del director d'obra i d'execució d'obra visat pel col·legi professional.Butlletí digital

Vols rebre els titulars, l’agenda d’activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA

Ajuntament de Bagà
Plaça de Catalunya, 7 bis
08695 Bagà
Telèfon 938 244 013
baga@diba.cat

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona