Ajuntament de Bagà

Escut Ajuntament de Bagà
 • ES
 • EN
 • FR
 • DE
 • MIDA DEL TEXT        

Llicència de primera ocupació o utilització d'edificis i instal·lacions

Aquest tràmit permet obtenir la llicència de primera ocupació o la utilització de les edificacions de nova construcció o bé aquelles que hagin estat objecte de modificació substancial o d'ampliació. La llicència de primera utilització acredita que l’obra s’ajusta al projecte tècnic aprovat i s’empara en la llicència d’obres concedida.


S’ha de demanar per a poder tramitar tots els documents necessaris per a la cèdula d’habitabilitat.


QUI HO POT DEMANAR

La persona interessada (promotor/a, propietari/ària de la finca o llogater/a) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

QUAN ES POT DEMANAR

Durant tot l'any però dins del mes següent a l'acabament de l'obra.

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.

NORMATIVA

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
Llei 13/1989, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.


Com iniciar el tràmit


Presencial

OBSERVACIONS

1. Empleneu l'imprès de sol·licitud, adjunteu i presenteu els documents indicats.
2. Feu el pagament de les taxes corresponents.
3. Un cop resolta la vostra sol·licitud rebreu el trasllat de la resolució al domicili que hagueu indicat als efectes de notificacions.

ON ES FA

Oficina d’Atenció al Ciutadà

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

Documentació que ha d'acompanyar la instància:

 • 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • 2. Certificat de final d’obra signat per la direcció facultativa í visat pel corresponent Col·legi Oficial on s’acrediti la data de finalització de l’obra i que aquesta s’ha realitzat d’acord amb el projecte sobre el que es va obtenir la llicència i la normativa vigent i que estan en condicions de ser utilitzades.
 • 3. Còpia de la Declaració d’alteració de béns immobles de naturalesa urbana (902N).
 • 4. Fotocòpia de l’alta en l’impost sobre béns immobles (IBI).
 • 5. Llibre de l’edifici i DET (Document d’especificacions tècniques)
 • 6. Justificant de la carta de pagament de la fiança i full de transferència bancària.
 • 7.L'acreditació del compliment de la normativa ITC es verificarà a través de la plataforma EACAT.
 • 8. Còpia de l’Escriptura de divisió horitzontal o d’obra nova (edificis plurifamiliars).
 • 9. Llicència d'obres vigent


Butlletí digital

Vols rebre els titulars, l’agenda d’activitats i els anuncis oficials a la teva bústia de correu? Apunta-t’hi!

DONAR-SE D'ALTA

Ajuntament de Bagà
Plaça de Catalunya, 7 bis
08695 Bagà
Telèfon 938 244 013
baga@diba.cat

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona